Shade VFX, NYC 

 

Shade VFX, LA

 

Branch VFX Albany